Điều khoản

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Bedauplace hoặc bên thứ ba cấp phép cho Bedauplace. 

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) do Bedauplace cung cấp để tải xuống từ trang web, miễn là bạn (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao như vậy tài liệu, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào mà không dẫn nguồn Bedauplace, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và ( 4) không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bedauplace là xâm phạm quyền của Bedauplace. Bedauplace có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).