{"success":true,"message":"Sản phẩm đã được thêm vào Danh sách so sánh"}